رابطه بین کیفیت آرد وزیر واحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در گندم

نویسنده

چکیده

روابط بین زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا وخواص کیفی آرد با استفاده از لاین های هموزیگوت تصادفی حاصل از تلاقی بین 5 واریته با ارزش نانوائی کم و زیاد وواجد آللهای مختلف در 3 لوکوس کنترل کننده پروتئین ذخیره ای گندم مورد مطالعه قرار گرفت. از روش الکتروفورزبا ژل پلی آکریلامید برای تعیین ترکیبات مختلف آللها استفاده شد. تنوع آللی در لوکوس GLU-DI باعث وقوع حداکثر اختلافات مشاهده شده درمقدار رسوب ‘ زمان اختلاط ‘ مقاومت خمیر وحجم نان گردید. زیر واحدهای 10+5 که توسط آللهای GLU-DI کنترل می شوند. نسبت به زیر واحدهای 11+2 و 12+2 برتری داشتند . بطور کلی ‘ زیر واحدهای گلوتینی که توسط آللهای کروموزوم 1D کنترل می شوند . بیشترین تاثیر را بر ارزش نانوایی وخواص کیفی داشتند.