بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس

نویسندگان

چکیده

امروزه دراغلب کشورهای جهان از مواد تنظیم کننده رشد مصنوعی به عنوان وسیله ای جهت ایجاد تغییرات پیش بینی شده در فرایند رشد ونمو محصولات زراعی و درنتیجه افزایش کمیت وکیفیت محصول استفاده می شود . این در حالی است که تکنولوژی تولید وکاربرد مواد تنظیم کننده رشد در ایران توسعه چندانی نیافته است.
در یک سری آزمایش های گلخانه ای ‘ آزمایشگاهی و مزرعه ای تأثیر کلرمکوات کلراید بر جوانه زنی ‘ رشد ونمو و عملکرد و اجزاء عملکرد گندم قدس مورد مطالعه قرار گرفت . ضمنا این تاثیرات بین کلرمکوات کلراید ساخته شده در بخش شیمی دانشگاه شیراز وکلرمکوات کلراید ساخت کمپانی سیانامید آمریکا مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج بدست آمده نشان داد طول کلئوپتیل و ریشه های بذری به همراه درصد جوانه زنی تحت تأثیر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بطور بسیاری معنی داری کاهش یافت. همچنین ارتفاع بوته ها به دلیل کاهش طول میانگره های ساقه در بوته های تیمار شده کمتر بود. تعداد پنجه ها ووزن خشک بوته ها بر اثر تیمار کلرمکوات کلراید افزایش یافت. در حالی که آهنگ نموی بوته ها کاهش یافت. همچنین بدلیل افزایش دوره انگیزش سنبلک ها در سنبله ساقه اصلی ‘ تعداد آغاز ها ی سنبلک بیشتری بر روی سنبله ساقه اصلی ایجاد شد. نتیجه تغییرات فوق افزایش معنی دار عملکرد دانه در پلاتهای تیمار شده با ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بود.