نقش آموزشهای ترویجی درافزایش تولید وگسترش کارگاههای پرورش ماهی در گیلان

نویسندگان

چکیده

بی تردید‘ کشتاب ورزی نیز مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همپای وقت و سرمایه نیاز به آموزشهای ومهارتهای حرفه ای دارد. ترویج کشتاب ورزی برای همین منظور از چند سال قبل در ایران بویژه درنواحی شمال کشور آغاز شده است. نظر به اهمیت این فعالیت آموزشی است که مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش آموزشهای ترویجی در تولید ماهی انجام شد. به همین جهت 180 نفر بطور تصادفی از بین 850 نفر کشتاب ورز گیلانی انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دادکه علی رغم پر هزینه بودن آموزشهای ترویجی ارائه شد ه به کشتاب ورزان تفاوت آماری معنی داری بین تولید ماهی کسانی که در این آموزشها شرکت داشته اند وکشتاب ورزانی که در این فعالیتها شرکت نداشته اند وجود ندارد. بدین ترتیب این آموزشها در افزایش تولید ماهی نقش موثری نداشته است .اما تماس خودکشتاب ورزان به مروجین مربوط تأثیر معنی داری در تولید ماهی داشته است. درنتیجه پیشنهاد می گردد. فعالیتهای آموزشی ترویج شامل کلاسهای ترویجی ‘ نمایشات ‘ بازدیدهای میدانی وغیره‘ از نظر کیفی مورد تجدید نظر قرار گیرند و تجدید سازمان شوند.