لایه های نفوذ ناپذیر و پراکندگی نمک در خاکهای منطقه رودشت اصفهان

نویسندگان

چکیده

وجود‘ نحوه تشکیل و تاثیر لایه های نفوذ ناپذیر در خاکهای رودشت اصفهان مطالعه شد. با تعیین اندکس تشابه ‘ انقطاع سنگی در خاکهای مورد مطالعه بررسی گردید. در موقعیتهای که عمق لایه نفوذناپذیر با عمق انقطاع سنگی مطابقت داشت . منشاء لایه نفوذ ناپذیر به پدیده رسوبگذاری رودخانه ای و درسایر موقعیتها تشکیل آن به پدیده خاکزایی (با اثرات متقابل آب وخاک) نسبت داده شد. لایه های نفوذ ناپذیر با ممانعت از نفوذ عمقی آب و با تأثیر بر جریان جانبی آب در عدم زهکشی و آب گرفتگی خاکها موثر بودند. این لایه های در اعماق 280-190 سانتیمتر ی سطح خاک سبب شوری و قلیائیت اراضی و تولیدزراعی ناچیز شدند. در ناحیه مورد مطالعه‘ تراس پایین رودخانه به موقعیتهای با انقطاع سنگی (رسوبگذاری مجدد) و تراس بالای رودخانه به موقعیتهای بدون انقطاع سنگی مربوط می باشد. شیب انقطاع سنگی به سمت موقعیت فعلی رودخانه بود که از این موضوع عدم تغییر مسیر رودخانه از زمان انقطاع سنگی تاکنون نتیجه می شود.