بررسی اثر کاهش شدت نور بر روی رشد ونمو ذرت

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه نحوه رشد ونمو در شرایط مختلف نوری بوده است. با استفاده از توریهای پلاستیکی مخصوصی میزان نور طبیعی خورشید از 100 درصد وضعیت موجود به 75 درصد ‘ 50 درصد و 25 درصد کاهش داده شد واثرات این کاهش بر روی مراحل مختلف رشد گیاه ذرت (سیکل کراس 704) مورد بررسی قرار گرفت. با تجزیه آماری تیمارها در طرح بلوکهای کامل تصادفی وگروه بندی میانگین ها با آزمون دانکن مشخص شد. که با کاهش میزان نور عملکرد محصول در واحد سطح هم از نظر ماده خشک گیاهی وهم از نظر دانه کاهش می یابد. این تحقیق نشان داد که اثر نور یکی از عوامل مهم رشد ونمو گیاه بوده و با انتخاب تراکم های مناسب می توان حداکثر بهره برداری از تابش نور طبیعی را فراهم آورده وعملکرد را در واحد سطح افزایش داد.