وضعیت بیماری باکتریائی آتشک روی درختان میوه د رمنطقه کرج 1374-1368

نویسندگان

چکیده

بیماری باکتریایی آتشک اولین بار در ایران برروی گلابی از منطقه برغان کرج توسط نگارندگان گزارش شد. به دنبال آن بیماری روی سایر میزبانها درقزوین و در استان آذربایجان غربی نیز مشاهده گردید. در سال 1373 آلودگیهای پراکنده ونسبتا خسارت بار در باغهای کرج روی به ‘ گلابی وسیب بوجود آمد. حساسترین ارقام به ترتیب به ‘گلابی های پیوند شده بر روی به ‘ گلابی‘ سیب زرد لبنانی و قرمز لبنانی می باشد. بر اساس علائم بیماری و خصوصیات بیوشیمیایی و بیماریزایی 34 ایزوله جداشده از کرج ‘ وجود بیماری آتشک دراثر باکتری Erwinia amylovora اثبات گردید.