بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور

نویسندگان

چکیده

این پژوهش شامل سه آزمایش بود. دو آزمایش اول با استفاده از 36 خروس بالغ لگهورن انجام و تعداد تکرار هر جیره 6 قطعه خروس بود. در آزمایش سوم نیز از جوجه های گوشتی استفاده شد. که از سن یک تا 21 روزگی پرورش داده شده وعوامل ضریب تبدیل و انرژی ذخیره شده مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد تکرار هر جیره 4 گروه (10 تایی) جوجه مرغ وهمین تعداد جوجه خروس بود. جیره های مورد مطالعه ‘ پیش دان های حاوی 2600‘2750‘ 2900‘3050 و 3200 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم درکیلوگرم با نسبت انرژی به پروتئین یکسان بودند که انواع انرژی قابل متابولیسم آنها بوسیله روش سیبالد (آزمایش اول) ‘ با استفاده از معرف وجمع آوری کل فضولات به کمک خروس (آزمایش دوم) وجوجه گوشتی (آزمایش سوم) تعیین گردید.
انرژی قابل متابولیسم ظاهری و تصحیح شده برای ازت جیره ها که بوسیله معرف در آزمایش سوم تعیین شده بود وهمچنین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت درآزمایش اول دارای بیشترین دقت بودند . همچنین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (آزمایش اول) بهتر از سایر انواع انرژی قابل متابولیسم با صفات تولیدی (ضریب تبدیل و انرژی ذخیره شده در بدن) جوجه های گوشتی ارتباط داشت