مبارزه بیولوژیک با جدا شده هایی از قارچها ی آنتاگونیست علیه Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه لوبیا

نویسندگان

چکیده

در آزمایش اضافه کردن اسپر جدا شده هائی ا زگونه های قارچهای آنتاگونیست Gliocladium , T.harzianum , Trichoderma viride, virens به میزان 107عدد اسپر به هر گرم خاک گلدانی آلوده به Rhizoctonia solani وکاشت بذر لوبیا در گلدان در گلخانه به طور همزمان درمقایسه با تیمارهای ضدعفونی بذر با قارچکشهای بنومیل ‘ تیابندازول وکاربوکسین درکنترل بیماری موثر تر ازتیمارهای دیگر بود. اضافه کردن تریکودرما به خاک آلوده به ریزوکتونیا یک ماه قبل از کاشت بذر لوبیا باعث کاهش بیماری مرگ گیاهچه درتیمار شاهد آلوده به قارچ بیماریزا 84 درصد تقلیل یافت. کشت قارچهای آنتاگونیست روی سبوس گندم مرطوب استریل وکاربرد آنها به مقدار 100 گرم درهر متر طولی خطوط کاشت درخاک آلوده به ریزوکتونیا درمزرعه تاثیر بهتری از تیمارهای ضدعفونی بذر بابنومیل و PCNB (به نسبت 2 گرم برای هر کیلوگرم بذر) داشت. جداشده های T.viride T.harzianum و G.virens به ترتیب 53‘ 50 و 25 درصد مرگ گیاهچه را در مقایسه با تیمار شاهد آلوده به ریزوکتونیا درمزرعه کاهش دادند.