مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست

نویسندگان

چکیده

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود در اثر p.ultimum توسط قارچهای آنتاگونیست Trichoderma harzianum جدا شده از خاک مزرعه نخودکرج با استفاده از محیط کشت اختصاصی داوه وجدا شده های Gliocladium virens, Trichoderma دریافتی از دانشکده کشاورزی کرج در شرایط آزمایشگاهی ازنظر قدرت رقابت تغذیه ای ‘ تشکیل کلنی در کشت متقابل ‘ همچنین تاثیر ترکیبات فرار وترشحات مایع خارج سلولی روی رشد کلنی قارچ بیماریزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد. ازبین جدا شده G.virens,T.viride دریافتی از دانشکده از نظر قدرت میکوپارازیتیسم در گروه بسیار قوی قرار گرفته ‘ ولی از نظر آنتی بیوز تاثیر ضعیفی روی رشد کلنی pythium داشتند. درحالیکه گونهT.harzianum جداد شده از مزارع نخود کرج از لحاظ ایجاد کلنی روی قارچ بیماریزا درحد متوسط بود. هر چه کشت این قارچها متراکم تر شود. میزان بازداری از رشد قارچ بیماریزا توسط ترکیبات قرار آنها افزوده تر می گردد.
بر اساس ویژگی میکوپارازیتیسم جدا شده های G.virens,T.viride برای آزمایشات مزرعه علیه pythium انتخاب شدند. در این آزمایش اسپور آنتاگونیست ها به نسبت 107*5-1با بذر نخود رقم جم آغشته شدند. قارچکش متالاکسیل 25% نیز بمیزان 3/0 گرم در کیلوگرم بذر بکار رفت. آزمایش در 4 تکرار همراه باشاهد مزرعه و شاهد آلوده به pythium در طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پیاده شد.
آماربرداری بر اساس درصد جوانه زدن بذر که 27 روز بعد از ظهور گیاهچه انجام شد نشان داد جدا شده های G.virens (جدا شده کمال آباد) و T.viride (جداشده شهریار) بترتیب با 8/61 و 5/75 درصد قارچکش متالاکسیل با 8/71 درصد جوانه زنی در یک گروه آماری قرار گرفتند و باشاهد آلوده با 6/34% در سطح 1% اختلاف معنی دار داشته و باعث افزایش درصد گیاهچه نخود شده است.