دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1248، خرداد 1375 
3. توصیف کروموزومی وکاریوتیپ چند گروه نژادی از مرغهای بومی ایران

آدم ترکمی زهی؛ علیرضا مجیدی؛ محمود خضاب؛ پریچهر احمدیان