اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

نویسندگان

چکیده

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی با پنج تیمار تغذیه نیتروژنی با غلظت های مختلف آمونیوم ونیترات به صورت غذایی‘ با سه تکرار و چهار تیمار زمانی مختلف b3,b2,b1 و b4 برای اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز به روش In vivo با دو تکرار زمانی نیم ویک ساعت برای ریشه و برگ انجام گردید. در زمان اندازه گیری فعالیت آنزیم ‘ وزن تازه اندامهای مختلف گیاه وهمچنین وزن خشک نیز سنجش شد. نتایج نشان می دهد فعالیت آنزیم در برگ ها قویا از ریشه بیشتر می باشد وعلاوه برآن فعالیت آنزیم در نیم ساعت به یک ساعت بیشتر است.
مقدار فعالیت آنزیم درماه هایی که گیاه رشد زیاد دارد (اردیبهشت و شهریور) نسبت به ماه های گرم سال افزایش نشان می دهد. در بین تیمارهای تغذیه ای گیاهان رشد کرده در محلول غذایی حاوی آمونیوم ونیترات به نسبت مقدار آمونیوم به ازت کل به میزان بیشترین فعالیت آنزیم را در برگها دارا بودند. تیمار تغذیه ای بدون آمونیوم فعالیت کمتری را نشان می دهد در حالی که با افزایش مقدار نسبت آمونیوم به نیتروژن کل ‘ مقدار فعالیت آنزیم افزایش می یابد ضمن اینکه فعالیت آنزیم در ریشه با افزایش غلظت آمونیوم در محلول غذایی از صفر تا 8 میلی اکی والان کاهش یافته است.