کاربردمدل موج جنبشی در ارزیابی سیستم آبیاری شیاری

نویسندگان

چکیده

آبیاری شیاری یکی از متداولترین روشهای آبیاری سطحی است. استفاده از مدلهای کامپیوتری به منظور طراحی و شبیه سازی سیستم آبیاری سطحی در سالهای اخیر مورد توجه خاص محققین و طراحان بوده است. مدل موج جنبشی یکی از مدلهای آبیاری سطحی است که درعین سادگی قادر است فرایندهای هیدرولیکی آبیاری شیاری درمزارع شیب دار را با دقت خوبی ارزیابی و شبیه سازی نماید. مدلهای جامع تر آبیاری سطحی نظیر مدل هیدرودینامیک ومدل اینرسی – صفر بعلت پیچیدگی تنها در سطوح تحقیقاتی کاربرد دارند.
دقت پیش بینی مدلهای آبیاری سطحی تا حد زیادی بستگی به دقت پارامترهای معادله نفوذ آب به خاک دارد. در این مطالعه ‘ مدل موج جنبشی با استفاده از سه روش جدید تعیین پارامتر های معادله نفوذ کوستیاکف لوئیس یعنی روش نفوذ سنج چرخشی ‘ روش بیلان حجم و روش مدل سینگ و یو مورد ارزیابی قرار گرفت. شبیه سازی مدل موج جنبشی برای مزارع مختلف آبیاری شیاری ومقایسه با اندازه گیری های صحرایی نشان داد که مدل موج جنبشی با پارامترهای معادله نفوذ حاصل از روش بیلان حجم بهترین پیش بینی را درمقایسه با دو روش دیگر دارد.