باکتریهای کلی فرم ومیزان پایداری آنها در طی رسانیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق میزان پایداری باکتریهای کلی فرم در لخته و آب نمک در مدت 90 روز نگهداری در آب نمک 11 درصد بررسی گردید. نتایج بدست امده نشان داد که جمعیت این باکتری در طی دوره رسیدن به شدت کاهش می یابد. به طوری که در شصتمین روز نگهداری‘ محیط از اینگونه میکروبها به طور خود به خود پاکسازی می گردد. نوع کلی فرمهای موجود در لخته و آب نمک مورد شناسایی قرار گرفت و در نتیجه وجود اشریشیاکلی تیپ 11 ‘ و کلبسیلا آئروژناز هم در لخته وهم د رآب نمک مشخص گردید.
لخته ها از شیر پاستوریزه تهیه شدندکه بعد از فرایند به آنها باکتریهای لاکتیکی آغازگر اضافه شده بود. دامنه صدمات وارده به محصول ‘ جدی بودن آلودگی های بعد از پاستوریزاسیون را ثابت نمود. پدیده ای که می تواندکل عملیات پنیر سازی را در مخاطره قرار دهد.