ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش درحوزه معرف کسیلیان

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین ضریب رواناب ناشی از بارش می باشد.که بدین منظور ابتدا روشهای مختلف موجود مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از روشهای مهم وتجربی برآورد رواناب. روش حفاظت خاک آمریکاست که بر اساس آن می توان میزان رواناب سطحی ناشی از بارش را با دردست داشتن ارتفاع باران و دیگر ویژگیهای حوزه اعم از خصوصیات فیزیکی ‘ نوع خاک‘ پوشش گیاهی ونحوه استفاده از زمین برآورد نمود. با توجه باینکه اطلاعات کاملی از حوزه در این روش بکار گرفته می شود بنابراین ا زدقت عمل بیشتری برخوردار بوده وکاربرد آن در دنیا عمومیت پیدا کرده است و در مطالعات حاضر نیز این روش مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مطالعه اطلاعات مربوط به سه سیلاب ناشی از بارندگی انتخاب وضمن تعیین کلیه پارامترهای لازم ا ز جمله CN مشاهده شده ‘ نهایتا CN پیشنهادی برای حوزه ارائه گردید.
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات جامع در حوزه اعم از فیزیوگرافی ‘هواشناسی ‘ هیدرولوژی ‘خاک شناسی ‘ زمین شناسی ‘ پوشش گیاهی ونحوه استفاده از زمین وهمچنین بررسی سیلابهای مورد نظر‘ شماره منحنی پیشنهادی برا ی حوزه 5/72=CNII می باشد.تحلیل آماری بعمل آمده نشان می دهد که بین میزان باران ‘ ارتفاع رواناب و دبی پیک همبستگی معنی داری نمی باشد.شماره منحنی CNII با میزان باران و رطوبت پنج روز قبل (AMC) نیز همبستگی بالائی را نشان می دهد ولی با شدت بارندگی دارای همبستگی معنی داری نمی باشد. شماره منحنی CNII با باران ‘ ارتفاع رواناب ‘ دبی پیک و رطوبت پنج روز نیز دارای همبستگی بالایی می باشد.
از آنجائیکه درمطالعه هیدرولوژی حوزه های فاقدایستگاه هیدرومتری ‘ جهت محاسبه دبی پیک سیل بدلیل سهولت امر معمولا روش منطقی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در این تحقیق روش منطقی درمقایسه با روش شماره منحنی مورد ارزیابی قرار گرفت. که برا ساس آن مشخص گردید که روش شماره منحنی برای حوزه در سطح بسیار بالایی معنی دار بوده در حالیکه روش منطقی از دقت عمل لازم برخوردار نمی باشد.