پیش بینی قیمت تمام شده محصولات کشاورزی

نویسندگان

چکیده

ابتدا با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه تولید محصولات کشاورزی (طرح هزینه تولید اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی) هزینه تولید بر اساس عوامل تولید تفکیک گردیده و سپس هریک از عوامل درتشکیل هزینه وقیمت تمام شده محصول معین می گردند. با استفاده ازمیانگین وزنی تاثیر افزایش قیمت عوامل تولید درقیمت تمام شده محصول بررسی شده وقیمت تمام شده تحت تاثیر تغییر قیمت عوامل مذکور ارزیابی می گردند.
سپس تابع کاب داگلاس روی هزینه عوامل تولید برازش شده و با استفاده از مدلهای بدست آمده پیش بینی قیمت تمام شده در اثر هزینه عوامل تولید بررسی می شود.