استفاده از ضایعات بو جاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار

نویسندگان

چکیده

با استفاده از 210 مرغ لگهورن سفید سویه های – لاین یک آزمایش جهت بررسی امکان استفاده از ضایعات بوجاری درجه یک ودو گندم در تغذیه مرغان تخمگذار انجام شد. انرژی متابولیسمی ظاهری ضایعات بو جاری گندم و ذرت مورد استفاده در جیره ها (به روش سریع فارل) با روش تغذیه انفرادی تعیین گردید.
با استفاده از معادله سیبالد (AMEn=0.009+0.0948AME) انرژی متابولیسمی ظاهری تصحیح شده بر مبنای نیتروژن تخمین زده شده . پروتئین خام ضایعات گندم با استفاده از دستگاه کجلدال تعیین شد. هفت جیره ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس که در آنها سطوح مختلف ضایعات بوجاری درجه یک و دوبکار رفته بود تهیه گردید.
آزمایش در 3 دوره 28 روزه انجام و از میزان خوراک مصرفی ‘ درصد تخمگذاری بر اساس مرغ-روز‘ وزن تخم مرغ ومرگ ومیر رکود برداری شد. در طی هر دوره وکل آزمایش از نظر صفات مختلف تولید ی اختلاف معنی داری (05/0>P) بین تیمارها وجودنداشت و بهای یک کیلوگرم تخم مرغ تولیدی مرغهائیکه جیره کنترل را مصرف کرده بودند. گرانتر از سایرین بود. ارزان ترین تخم مرغ توسط گروهی از مرغان تولید شد که 30 درصد انرژی متابولیسمی جیره شان از ضایعات بوجاری درجه یک گندم تامین گردیده بود.