اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین دوره پرورش بر عملکرد مرغهای بومی درطی دوره تخمگذاری

نویسندگان

چکیده

نیمچه های بومی در طی دوره های مختلف پرورش با 9 رژیم غذایی تغذیه شدند. تمام مرغها در دوره تخمگذاری با یک جیره مشابه تغذیه شدند. میانگین مربوط به وزن اولین تخم مرغ‘ میزان مصرف خوراک‘ وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراک در طی دوره تخمگذاری 22 تا 54 هفتگی بطور معنی داری (05/0>P) تحت تاثیر سطح انرژی و پروتئین جیره قرار نگرفته بودند. در صورتیکه درصد تولید تخم مرغ از مرغهای پیش تغذیه شده با جیره حاوی 2500 و 2900 کیلوکالری بود. سن بلوغ نیمچه ها با افزایش سطح پروتئین جیره ها کاهش یافت.