اثرات تنش رطوبتی خاک روی پاره ای از صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی شش رقم گندم (Triticum aestivum L) درگلخانه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه سازگاری مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی شش رقم گندم روشن ‘ قدس ‘ جونجانی ‘ طبسی ‘ کل حیدری وکراسینگ بلوک 39 در چهار سطح رطوبتی (0‘25‘50 و 75 درصدآب قابل استفاده) بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. از لحاظ ارتفاع‘ وزن کاه‘ وزن ماده خشک ووزن خشک ریشه ‘ تجمع پرولین و پروتئین ‘ میزان کلروفیل ‘ مقاومت روزنه ‘تعداد خوشه چه ‘ و دانه در هر خوشه تفاوت معنی داری بین ارقام ملاحظه گردید. همبستگی مثبت ومعنی داری بین وزن ریشه و وزن خشک قسمت هوایی ارقام وجود داشت.