مقایسه دو حشره کش Diflubenzsuron Bacillus Thuringiensis لاروسن 5 ابریشم باف ناجور(Lymantria dispar L.)

نویسندگان

چکیده

طبق مطالعات انجام شده (2‘3و4) دو فراورده مورد آزمایش هر چند به لحاظ ماهیت در دو گروه متفاوت قرا ردارند ولی ا زجنبه حشره کشی و تاثیر مطلوب روی فون حشرات مفید خواص مشترک دارند وامروزه بمنظور رعایت مسائل زیست محیطی و حفظ تعادل طبیعی این قبیل حشره کشها در اغلب اکوسیستم ها بخصوص در مناطق جنگلی کاربرد داشته و ازاهمیت خاصی برخوردار است.
بمنظور روشن کردن نحوه حشره کشی ومقایسه تاثیر آنها آزمایشهایی با استفاده از حشره کش میکروبی Bacullus thuringiensis بانام تجارتی (Thuricide HP) و ترکیب Diflubenzuron با نام تجارتی (Dimilin Wp 25) هر کدام با دو دز مختلف در شرایط آزمایشگاهی با حرارت 1±25 درجه سانتیگراد و درصد رطوبت نسبی 3±73 و 12 ساعت روشنایی با شدت 1000 لوکس در 5 تیمار (با انتخاب شاهد) و 3 تکرار وهر تکرار شامل 15 عدد لاروسن 5 ابریشم باف ناجور که یکی از مهمترین آفات درختان و درختچه های جنگلی است صورت گرفت. چون هدف از این آزمایش مقایسه تاثیر دو حشره کش بوده و طبق آزمایشهای مقدماتی انجام شده روی لاروهای سن 1و3 ابریشم باف ناجور سی درصد تلفات نسبت به زمان روی لاروهای سن 5 بهتر و گویاتر از لاروهای سنین پایین استنتاج می شد. آزمایشها نشان داد تغذیه لارهای آلوده شده به (Thuricide HP) یکروز پس از باکتر ی پاشی متوقف ومرگ ومیر آنها پس از هشت روز به 5/66% (متوسط دو دز مصرفی) رسید و این میزان تلفات تا پایان آزمایش که چهارده روز بطول انجامید ثابت بوده است . تغذیه در لاروهای آلوده به حشره کش (Dimilin Wp 25) تا یک هفته پس از آلوده سازی تا حدی ادامه داشته و مرگ ومیر پس از 14 روز به 100% (متوسط دو روز مصرفی) رسیده است. اضافه می شود اثر حشره کش میکروبی پس از 24 ساعت شروع و در روز نهم به حداکثر خود یعنی 33/73% بادزپائیین مصرفی (500 گرم درهکتار) رسیده در صورتیکه تلفات ناشی از حشره کش (Dimilin Wp 25) از روز چهارم شروع و روز چهاردهم بحداکثر خود 100% (میانگین دزهای مصرفی) می رسد. قابل ذکر است که در مصرف این دو ترکیب دز بالا رجحانی نشان نداده است.