استفاده از برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک درتعیین کارایی بهره برداران کشاورزی

نویسنده

چکیده

درمطالعه جاری‘ با توجه به اهمیت توجه به ریسک وخصوصیات بهره برداران کشاورزی در رویارویی با آن ‘ روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک برای اندازه گیری اجزاء کارایی اقتصادی ارائه شده است. با استفاده از نرم افزار GAMS/MINOS ‘ الگوی برنامه ریزی ریاضی انتظاری مستقیم (DEMP) برای براورد اجزاء کارایی اقتصادی بهره برداریهای نماینده گروه های مختلف نمونه ای شامل بهره برداران منطقه را مجرد دراستان فارس مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر آن ضمن معرفی ومقایسه مدلهایی که ‘ معمولا برای تخمین درجه بارور بهره برداران در مورد احتمال وقوع رویدادهای ریسکی و درجه تمایل آنها برای رویارویی با مخاطرات مورد استفاده قرار می گیرند. از روش توزیع مثلثی ومعادل قطعی محتمل برابر ‘ به ترتیب ‘ برای تخمین آنها استفاده گردید.