بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

نویسندگان

چکیده

در این بررسی جهت تعیین ویژگیهای کمی وکیفی الیاف‘ از نتایج آزمون های 109 نمونه برداشته شده از الیاف بزهای مرغز ایستگاه دامپروری سنندج وهمچنین از 730 رکورد وزن بیده ثبت گردیده در طی سالهای 70‘71‘72 و 1373 استفاده شده است . خصوصیات مورد مطالعه عبارت از وزن بیده ‘ درصد چربی ‘ درصد مواد گیاهی وخارجی درصد الیاف تمیز ‘ درصد الیاف مد و لایی ومرده . قطر الیاف ‘ طول الیاف در سیستم Hauteur و Barbe و تعداد فلس در 100 میکرون از طول‘ رنگ سنجی وتعیین میزان وراثت پذیری بیده ‘ اثر سن ‘ جنس و نوع تولد روی شاخصهای فوق می باشد. نتایج حاصله را می توان بشرح زیرخلاصه نمود.
میانگین وزن بیده 5/72±5/695 گرم بود و اثر سن و جنس بر روی وزن بیده کاملا معنی دار (0001>P) ولی اثر نوع تولد(یک قولو یا چند قلو) معنی دار نبوده است. میزان وراثت پذیری وزن بیده بر اساس روش خواهران و برادران تنی معادل 24/0±10 درصد و بر اساس خواهران و برادران ناتنی مادری معادل 602/0±20 درصد بدست آمد. میانگین درصد چربی در بیده ها معادل 6/1 بود و اثر سن وجنس روی درصد چربی معنی دار (01/0>P) ولی اثر رنگ معنی دار نبود. میانگین درصد مواد گیاهی وخارجی در نمونه ها 02/0±7/3 بود واثر سن و جنسیت و رنگ بر روی درصد مواد گیاهی وخارجی معنی دار نبود. میانگین درصد الیاف تمیز در نمونه ها 02/0±9/84 درصد بود واثر سن و جنس بر روی درصد الیاف تمیز معنی دار نبود. میانگین الیاف مد و لایی ومرده به ترتیب برابر 59/3 و71/2 درصد بود .میانگین قطر الیاف درنمونه ها برابر 62/0±6/28 میکرون بوده و اثر جنس بر روی قطر الیاف معنی دار (05/0>P) و اثر سن کاملا معنی داربود (0001/0>P) بود. ولی رنگ اثر معنی دار نداشت . میانگین طول الیاف در سیستم Hauteur درنمونه ها برابر 07/2±2/45 میلی متر بوده وسن ‘ جنس و رنگ اثر معنی داری روی طول الیاف نداشته است . میانگین تعداد فلس در 100 میکرون از طول الیاف برابر 07/6 عدد بوده است . مقادیر محورهای رنگی محرکهای سه گانه با استفاده از دستگاه رنگ سنجی در نمونه ها بصورت پنج رنگ سفید‘ کرم ‘ قهوه ای روشن وقهوه ای تیره تفکیک و دامنه تغییرات آنها تعیین شده اند.

کلیدواژه‌ها