دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1252، فروردین 1376 
9. بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

ذبیح اله رنجی؛ اسلام مجیدی؛ ابوالحسن هاشمی ذزفولی؛ امیر قلاوند