بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه نقش دانش مهارت مدیریت مدیران دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز صورت گرفت. با توجه به هدف ‘ تحقیق از نوع همبستگی بود. متغییرهای مستقل تحقیق شامل دانش ومهارت مدیریت (فنی ‘ انسانی و ادراکی) مدیران و متغییر وابسته موقعیت آموزشی دبیرستانهای کشاورزی بودکه سطوح این متغیر شامل پیشرفت تحصیلی (معدل دانش آموزان در سال تحصیلی 73-72) ونرخ ارتقای دانش آموزان در سال تحصیلی 73-72 بود. جامعه آماری تحقیق شامل 955 نفر ازمربیان ومدیران 17 مرکز آموزش کشاورزی و 70 هنرستان کشاورزی کشور بودکه از بین این دبیرستانها ‘ 24 دبیرستان که مدیران آنها تا سال تحصیلی 73-72 حداقل 2 سال متوالی مدیریت این مراکز را به عهده داشتند. جهت مطالعه انتخاب گردیدند. با توجه به رشته تحصیلی موجود درهر دبیرستان منتخب ‘ از هر رشته تخصصی یک نفر مربی با مدرک تحصیلی لیسانس انتخاب گردیدند. به این ترتیب نمونه مورد مطالعه شامل 142 نفر مربی و 24 نفر مدیر (جمعا166 نفر) بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. ونتایج حاصله نشان داد که وابستگی متغیرهای پیشرفت تحصیلی ونرخ ارتقای تحصیلی دانش آموزان به متغیرهای دانش مدیریت ومهارت های مدیریت مدیران در سطح 05/0 معنی دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها