اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت

نویسندگان

چکیده

نوع گرده‘ در درخت خرما می تواند بر روی خصوصیات ظاهری و فیزیکی میوه اثر گذارد. بطوریکه در تعیین کیفیت وکمیت میوه موثر می باشد. بنابراین انتخاب دانه گرده مناسب برای گرده افشانی درخت خرما از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا به منظور انتخاب بهترین پایه گرد دهنده این تحقیق انجام شده است و اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرمای بذری انتخابی از منطقه شهداد بر روی خصوصیات ظاهری و فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت مورد بررسی قرار گرفته است . و برای تجزیه نتایج این تحقیق از طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی به مدت دو سال (1370تا 1372) استفاده گردید. محل آزمایش درمنطقه جیرفت کرمان بوده است. در این آزمایش بعد از عمل گرده افشانی درختان خرما و تلقیح درمراحل خارک‘ رطب وخرما نمونه برداری و یادداشت برداریهای ضروری انجام شد. درنهایت طول میوه‘ قطرمیوه‘ طول هسته ‘ وزن میوه‘ وزنه هسته ‘ وزن گوشت میوه ‘ نسبت گوشت میوه به هسته ‘ نسبت طول به قطر میوه ‘ حجم میوه وزن یک عدد خوشه میوه و بالاخره زمان رسیدن میوه اندازه گیری شد.محاسبات آماری‘ تجزیه واریانس مرکب ومقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشانگر آن است. که تیمارهای مختلف گرده از نظر آماری ‘ تجزیه واریانس مرکب ومقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشانگر آن است که تیمارهای مختلف گرده از نظرآمار ی بر روی نسبت گوشت میوه به هسته ونسبت طول به قطر میوه اثری ندارند. وتفاوتهای معنی داری نشان ندادند. ولی برروی سایر صفات ظاهری و فیزیکی میوه اثرات مطلوبی از خود به جا گذاشتند. بطوریکه تفاوتها از نظر آماری معنی دار بودند. همچنین دانه های گرده بر روی زمان رسیدن میوه نیز تاثیر داشتند. بطوریکه رسیدن میوه با اختلاف 15 تا 25 روز در بین تیمارهای مختلف مشاهده گردید. که از نظر زود رسی محصول دارای اهمیت می باشند.

کلیدواژه‌ها