اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب

نویسندگان

چکیده

اترل (اتفن یا 2- کلوفسفونیک اسید) میوه های لیمو را از دم سست نمود. نیروی جدا نمودن میوه از دم تا 9/0 کیلوگرم کاهش یافت . غلظت 600 قسمت در میلیون اتفن 6 تا 9 روز بعد از تیمار بدون ریزش برگها و صدمه به میوه باعث کاهش نیروی جدانمودن میوه از دم گردید. مقدار کلروفیل در پوست لیمو 6 تا 9 روز بعد از تیمار با اتفن به سرعت کاهش یافت .بطورکلی اتفن اثرمعنی داری برروی ویتامین ث و اسیدیته کل آب لیمو نداشت.

کلیدواژه‌ها