اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج

نویسندگان

چکیده

تکنولوژی تولید وکاربرد مواد تولید وکاربرد مواد تنظیم کننده رشد با هدف افزایش کمیت وبهبود کیفیت محصولات زراعی د ر کشور ما توسعه چندانی نیافته است. دریک آزمایش مزرعه ای تاثیر کلر مکوات کلراید ساخته شده دردانشگاه شیراز با کلرمکوات کلراید ساخت کمپانی سیانامید آمریکا بر رشد ‘ نمو ‘ عملکرد و اجزاء عملکرد برنج چمپای کامفیروزی مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو نوع کلرمکوات کلراید تاثیر مشابهی درکاهش آهنگ نموی بوته های برنج داشت بنحوی که زمان لازم برای رسیدن به هریک از مراحل نموی دو تا سه روز در بوته های تیمار شده زیادتر از بوته های شاهد بود. این تاخیر تنها تا زمان گلدهی وجود داشت و از آن به بعد تفاوتی در سرعت نموی بین بوته های تیمار شده و شاهد وجود نداشت . کاهش آهنگ نموی در بوته های تیمار شده با کاهش موقت طول خوشه های اولیه همراه بود. هر چند از روز پانزدهم بعد از تیمار طول خوشه های اولیه دربوته های تیمار شده بر شاهد فزونی گرفت و تا زمان گلدهی این برتری حفظ شد. هیچگونه تفاوت معنی داری از لحاظ طول خوشه بین دو نوع کلرمکوات کلراید مشاهده نشد. هر دو نوع کلرمکوات کلراید تاثیر یکسانی برکاهش دائمی ارتفاع ساقه حقیقی بوته های برنج داشت. کلرمکوات کلراید داخلی وخارجی آهنگ تجمع ماده خشک در بوته های تیمار شده را افزایش دادند بنحوی که در هنگام برداشت. عملکرد بیولوژیکی پلاتهای تیمار شده بطور معنی داری زیادتر از پلاتهای شاهدبود. شاخص برداشت ومیانگین وزن دانه تحت تاثیر هیچکدام از دو نوع کلرمکوات کلراید قرار نگرفت گرچه عملکرد دانه پلاتهای تیمارشده بدلیل افزایش معنی دار تعداد دانه در واحدسطح که خود نتیجه افزایش معنی دار تعداد ساقه های بارور در واحد سطح (در مورد کلرمکوات کلراید داخلی) وتعداد سنبلکهای بارور در هر خوشه (در مورد هر دو نوع کلرمکوات کلراید) بود‘ افزایش یافت. بنظر می رسد. درصورت افزایش ظرفیت مقصد توسط تنظیم کننده های رشد بشرط وجود شرایط آب وهوایی مناسب در دوره بعد از گلدهی بتوان عملکرد دانه برنج را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها