بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی روند تجمع پرولین در گیاه چغندرقند ‘ جهت استفاده از آن در برنامه های بهنژادی ‘ بذور رگه های متحمل وحساس به شوری با استفاده از محلولهای غذایی ‘ درداخل سیلیس ودراتاقک رشد کشت گردیدند . در این بررسی ازهر تیمار 30 بوته حفظ ودر 28 روزگی با افزودن نمک طعام در محلول غذایی با هدایت های الکتریکی 8و 16 میلی موس بر سانتی متر تحت تنش شوری قرار گرفتند . در دو آزمایش جداگانه ابتدا مقدار نیم گرم برگ از ساعت اول تا پنجم تنش هر ساعت یکبار جدا و برای اندازه گیری پرولین آماده سازی گردید. در آزمایش بعدی نمونه برداری هر 8 ساعت یکبار وبه مدت 24 ساعت انجام گرفت. نتایج نشان داد که سنتز و انباشتگی پرولین در آستانه تحمل به شوری (8=EC) عکس العمل آنها تغییر ومقدار پرولین در لاین متحمل بیش از حساس می گردد. همچنین در طول مدت تنش مقدار پرولین در ساعات اول به شدت افزایش و پس از آن کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها