بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری ومیزان گلدهی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق پیازهای زعفران با وزنهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت سه سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی گنبد کشت شدند وگلدهی هر کدام از آنها بصورت تک تک ثبت و سپس مورد بررسی وتجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. در این بررسی مشخص گردید که حداقل وزن برای گلدهی پیاز در کشت اول (1368) 5/6 گرم و در سال دوم و سوم (1369 و1370) 5/7 گرم می باشد. نتایج بدست آمده در سه سال نشان داد که زمان باز شدن گلها در ارتباط با وزنهای مختلف پیاز ‘ دارای روند مشخصی نمی باشد. این بررسی مشخص نمود که وزن پیاز تاثیر زیادی برتعداد گلهای آن دارد و با افزایش آن برتعداد گلها نیز افزوده می گردد. بطوریکه در سال 68 بیشترین گلدهی مربوط به پیازهای 5/22 گرمی با تولید3/2 گل به ازای هر پیاز در سال 69 پیازهای 5/23 گرمی با 4/3 گل درهر پیاز و درسال 70 بیشترین گل مربوط به پیازهای 5/26 گرمی یا 6/2 گل بود. با ملاحظه نتایج بدست آمده بنظرمی رسد که افزایش وزن پیازها بیشتر از حد معین سبب کاهش تعداد گل دربوته می شود که این امر احتمالا مربوط به ورود پیازها به مرحله پیری می باشد

کلیدواژه‌ها