تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل (Apis mellifera L.) و زمان کاشت روی میزان تولید وکیفیت بذر سه واریته پیاز(Allium cepa L.) در اصفهان.

نویسندگان

چکیده

با قرار دادن کلنی های زنبور عسل در مجاورت مزرعه پیاز ‘ تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل روی میزان تولید و کیفیت بذر سه واریته بومی و مطلوب ایرانی (در چه اصفهان‘ سفید کاشان و قرمز آذرشهر) در دو تاریخ کاشت (27 اسفند و 22 فروردین ماه) مورد بررسی قرار گرفت. میزان تولید و کیفیت بذر هر سه واریته پیاز در اثر عمل گرده افشانی زنبور عسل بطور قابل توجهی افزایش یافت . هر سه واریته در تاریخ کشت جلوتر(27 اسفند) بیشتر از تاریخ کشت دیرتر (22 فروردین) بذر تولید کردند. میزان تولید بذر واریته های در چه اصفهان و قرمز آذر شهر تقریبا مشابه وهر دو بیشتر از واریته سفید کاشان بود.