دوره و شماره: 1و2، شماره 0 - شماره پیاپی 1256، اردیبهشت 1369