بررسی چگونگی تجمع برخی از عناصر در ریشه و بخش هوایی گیاه اسپرس تحت تنش شوری

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی چگونگی جذب و تجمع برخی از عناصر و بالاخص عناصر موجود در ملح کلرور سدیم در دو توده متحمل و حساس به شوری‘ گیاه اسپرس آزمایشی در دو تکرار در محلول غذایی جانسون معمولی ومحلول غذایی جانسون شور شده تا 7/3- با ر در گلخانه انجام شد. تجزیه بافتهای گیاه اسپرس در دو توده متحمل و حساس به شوری (زنجان و سبزوار) نشان داد که در هر دو توده در شروع تنش مقدار سدیم در بخشهای هوائی گیاه افزایش یافته ولی با گذشت زمان احتمالا در اثرمکانیسم حذف. از میزان این عنصر در بخش هوایی گیاه کاسته شده و به میزان آن در ریشه افزوده می گردد. جذب پتاسیم در شرایط شوری نقصان حاصل کرده و گرچه میزان منیزیم با گذشت زمان در بخش هوائی یافته و در ریشه کاهش یافته است. ولی این تغییرات خیلی شگرف نبوده است. تجمع کلسیم درقسمت ریشه بیشتر از اندامهای هوائی بوده وکلادر شرایط شوری جذب کلسیم کاهش می یابد. جذب ازت نیز دراثر تنش شوری کلرور سدیم کاهش یافته که این کاهش در ریشه بیشتر است. کلر در بخش هوائی گیاه بیش از ریشه تجمع یافته و توده زنجان با وجود تحمل به شوری بیشتر علاوه براینکه نسبت به جذب سایر یونها با توده سبزوار اختلاف داشت میزان کلر بیشتری را دربافتهای خود نگهداری نمود.