بررسی تنوع کلزاهای سنتتیک Brassica napus L. var. olrifera

نویسنده

چکیده

تنوع ژنتیکی 79 لاین کلزای سنتتیک که از تلاقی مصنوعی انواع کلم با انواع شلغم روغنی وکلم چینی و دو برابر کردن تعداد کروموزومهای نسل F1 با استفاده از کلشیسین بدست آمده اند. طی دوسال در مزرعه وگلخانه در مقایسه با دو شاهد که از ارقام اصلاح شده بودند. بررسی گردید.
کمترین میزان تنوع ژنتیکی در صفات شروع گل و درصد روغن و بالاترین تنوع ژنتیکی درصفات مقاومت به سرما‘ رشد پس از زمستان‘ سطح برگ ‘ قطر ساقه وعملکرد دانه تعیین گرید. صفات شروع گل و درصد گل و درصد روغن بالاترین توارث پذیری و صفتهای تعداد کپسول در بوته و ریزش برگها کمترین توارث پذیری را نشان دادند. ژنوتیپهای مورد بررسی درکلیه صفات با یکدیگر در سطح 5% اختلاف معنی دار داشتند.
بررسی کپسول بندی سنتتیک در شرایط گرده افشانی آزاد و شرایط خودگشنی ونیز بررسی باروری گرده ها به وضوح نشان داد که گامتهای نر وتخمکها فعال بوده وعدم کپسول بندی پاره ای از فرمها در شرایط خودگشنی نتیجه خودناسازگاری آنهاست. تنوع ژنتیکی گسترده بسیاری از صفات فرمهای سنتتیک مبین این امر است که از طریق دورگ گیری آنها با ارقام اصلاح شده می توان در زمینه های گوناگون برای بهبود کلزاهای اصلاح شده نظیر افزایش درصد روغن‘ تهیه ارقام علوفه ای پر رشد و سریع الرشد‘ ایجاد ارقام کاملا خودباور و ایجاد ارقام خود ناسازگار به منظور تولید هیبرید کلزا ونیز انتقال صفت مقاومت به پاره ای از بیماریها ‘ اقدام نمود.