تعیین ضریب پخشیدگی آب و منحنیهای پیشروی جبهه رطوبتی در سه خاک استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

برای بررسی جریان آب در خاکهای غیر اشباع‘ منحنی ضریب پخشیدگی آب در خاک‘ (?) D ‘ مورد نظر است. در این آزمایش‘ ضریب پخشیدگی آب درسه خاک از استان اصفهان شامل لورک نجف آباد‘مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان و اردستان(به ترتیب دارای بافت رس سیلیتی ‘ لوم شنی و لوم رسی شنی ) به روش بروس وکلوت بررسی شد. لوله های شیشه ای آزمایش ‘ با قطر داخلی 75/0‘3/1‘55/1و 35/2 سانتیمتر و طول 150 سانتیمتر ‘ به اندازه های 5 سانتیمتری بریده و با چسب کاغذی به هم متصل شدند. خاک الک شده به طو ریکنواخت در داخل لوله ها ریخته شد. یک بطری ماریوت آب مورد نیاز آزمایش را تامین می کرد. لحظه شروع آزمایش با کرونومتر یادداشت ومحل جبهه رطوبتی علامت گذاری گردید. پس از 25 ساعت حرکت آب در خاک‘ با کاردک تیز قطعات لوله از هم جدا و رطوبت و جرم مخصوص ظاهری خاک هر قطعه اندازه گیری شد. منحنی های رطوبت حجمی درمقابل فاصله رسم شد و با استفاده از فرمول بروس وکلوت مقادیر ضریب پخشیدگی برای مقادیر مختلف رطوبت محاسبه شد. منحنی محل جبهه رطوبتی برای هر سه خاک و سه قطر لوله رسم گردید ومعادلات همبستگی آنها بدست آمد.
نتایج نشان دادکه : الف) مقدار ضریب همبستگی در رطوبت های پائین کم بوده و با افزایش رطوبت بتدریج بر مقدار آن افزوده می شود. ب) پس از 25 ساعت جبهه رطوبتی درخاک لوم شنی بیشتر از دو خاک دیگر پیشروی کرده است. و ج) میزان ضریب پخشیدگی لوله های با قطر مختلف متفاوت است.