جنبه های سیتوژنتیکی بی نظمی های میوزی ناشی از اینبریدینگ در چاودار(secale cereal L.)

نویسنده

چکیده

بی نظمی های میوزی می تواند تا حدی مسئول کاهش باروری در اینبریدینگ باشد. در این بررسی ارتباط بین بی نظمی ها در میکروسپورزایی و اینبریدینگ مورد توجه بوده است. بی نظمی های میکروسپورزائی که در مراحل تقسیم میوز و تتراد مشاهده شد در اثر اینبریدینگ زیاد می شود. ازدیاد بی نظمی های تتراد همراه با ازدیاد تعداد یونیوالنت ها بودکه در متافاز I در سلول مادری دانه گرده مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان دادکه وقتی متخصصین اصلاح نباتات برای ازدیاد باروری انتخاب انجام می دند. تعدیل در ژنهای کنترل کننده صفاتی غیر از خصوصیات میوزی ممکن است مسئول قسمت اعظم بالارفتن باروری باشد