مرفولوژی و پیدایش گچ در برخی از خاکهای خشک منطقه کرج

نویسنده

چکیده

بمنظور مطالعه منشاء عوارض گچی در خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک از 6 پروفیل خاک واقع درمنطقه اشتهارد کرج پس از مطالعات صحرائی وبرداشت نمونه های لازم جهت تجزیه های فیزیکی و شیمیایی بمنظور رده بندی خاکها ‘ نمونه ها ی دست نخورده نیز با استفاده از جعبه های کوبینا برای مطالعات میکروفولژیکی عوارض گچی برداشت شد. نمونه های دست نخورده درآزمایشگاه بوسیله رزین ها ی وستاپول –H یا متیل متاکریلیت تلقیح گردیده و پس از سخت شدن نمونه ها مقاطع آنها تهیه و طبق روش برور مطالعه گردید.
ازنقطه نظر مطالعات میکرومرفولژیکی 4 نوع مختلف عوارض گچی درخاکها تشخیص داده شد که به ترتیب عبارتند از : جیپسان وکریستالاریا که بترتیب معادل میسیلیومهای گچ و ذرات درشت ومعمولا آن هیدرال گچ‘ فرمهای جیپسان وکریستالاریا که بترتیب معادل میسیلیومهای گچی وگچ پودری در روی زمین می باشند بدون شک منشاء پدوژنیکی داشته ودرمورد منشاء اینگونه عوارض ابهامی دربین نیست لکن منشاء پدوژنیکی یا ژئوژنیکی دو فرم دیگر یعنی بلورهای اینتر کالاری گچ با مطالعات زمینی محض تقریبا غیرممکن است . بدینجهت این دو نوع گچ در روی زمین تحت عنوان بلورهای گچ تفسیرگردیده اند. درهر حال با توجه به کمیت این دو نوع اخیر گچ اهمیت این مطلب بالاخص از نقطه نظر رده بندی خاک کاملا آشکار می باشد . با تفسیر نتایج میکرومرفولژیکی این تفکیک تاحدودی زیادی عملی گشته و درنتیجه گچ اینترکالاری احتمالا دارای منشاء خاکزایی است در حالیکه فرم دیگر احتمالا مورثی بوده و از سنگ مادر منتقل شده است.