بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.)

نویسندگان

چکیده

در این بررسی 5 کولتیوار از مهمترین پیازهای خوراکی ایران "آذر شهر تبریز‘ طارم زنجان‘ درچه اصفهان‘ سفید کاشان و قرمز ری" که دارای بالاترین سطح زیر کشت ومیزان تولید درکشور می باشند از مناطق بومی کشت جمع آوری ومورد مطالعه میتوزی سلولهای مریستمی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه کولتیوارهای مورد مطالعه شمار کروموزومها 2n=16 می باشد که شامل یک جفت کروموزوم آکروسانتریک همراه ساتلیت (جفت کروموزوم ششم) و سه جفت کروموزوم متاسانتریک (جفت کروموزوم اول‘ پنجم ‘ هفتم) و چهار جفت کروموزوم ساب متاسانتریک (جفت کروموزوم دوم‘ سوم ‘ چهارم وهشتم) است. ساتلیت در دو کولتیوار آذر شهر تبریز و طارم زنجان کاملا مشخص و درسه کولتیوار درچه اصفهان ‘ قرمز ری ‘ سفید کاشان به صورت بسیار کوچک مشاهده گردید.