دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1260، فروردین 1372 
بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.)

مصطفی عرب؛ عبدالکریم کاشی؛ محمدصانعی شریعت پناهی؛ سید محمود غفاری


اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا خواجه پور؛ عبدالحمید رضائی