مقایسه دو روش نگهداری برای دو رقم از انارهای ایران

نویسندگان

چکیده

میوه دو رقم از ارقام انار یزد به نامهای محلی گل و زاغ با دو روش نگهداری انبار معمولی(روش سنتی) و سردخانه (روش پیشرفته) برای مدت چهارماه ونیم نگهداری شد. بعضی از خصوصیات میوه انار مثل PH ‘ درصد موادجامد عصاره وکیفیت میوه در طول انبارداری بررسی گردید. درصد افت میوه در اثر پوسیدگی و درصد افت کلی انار درهر دو روش تعیین گردید. کیفیت ظاهری انار د رپایان انبارداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
PH هر دو رقم انار در طول دوره انبارداری افزایش یافت و طعم ترش انار کاهش یافت. در جه حرات 5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 85 درصد برای نگهداری رقمهای مورد آزمایش مناسب تشخیص داده شد. معدل کاهش وزن انار در روش نگهداری به وسیله سردخانه حدود 15 درصد و معدل کاهش وزن انار نگهداری شده در انبار معمولی حدود 38 درصد بود که این نتیجه نشان دهنده تلفات زیاد انار در نگهداری به روش سنتی است. کیفیت ظاهری و بازار پسندی انار نگهداری شده در سردخانه بهتر بود.
عوامل میکروبیولوژیکی فساد برای هر دو رقم و برای هر دو روش قارچهای پنی سیلیوم ‘ آسپرژیلوس ‘نماتوسپوراو بوتیرایتیس بود. در اغلب موارد فساد از محل ضایعات ایجاد شده توسط کرم گلوگاه شروع شده و به نقاط دیگر پیشرفت کرده بود.