مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

نویسندگان

چکیده

جمعیتهای هتروزیگوس شته سبز هلو برای ترانسلوکی شن بین اتوزومهای 1و3 اولین با ر در شته های گلخانه ای در کشور انگلستان کشف شد.
عدم تاثیر سم فسفره روی برخی ازجمعیتهای سبز هلو در گلخانه های دانشکده کشاورزی کرج در سال 1355 ملاحظه شد. بررسی سیتولوژیک جهت تعیین ترانسلوکی شین کروموزومها درشته های سبز هلو در ایران و تأیید ارتباط آن با مقاومت نسبت به سم فسفره در سال 1360 انجام گرفت.
کلن های پرورش یافته از نژاد گلخانه ای وهمچنین ازماده ها ی بکرزا مورد استفاده قرار گرفتند . مقاومت شته ها در برابر غلظتهای 5ppmو 1ppm از دیازینون با چهار تکرار بررسی شد. شته های زنده زای سن 4 در فیکساتیو تشریح و از جنینهای کوچک اسلاید تهیه شدودر میکروسکوپ افتراقی مطالعه گردیدند.کلنهای که در مقابل سیم به درجات مختلف مقاومت نشان داده بودند در اتوزومهای 1و3 ترانسلوکی شن داشتند.