پوشش کانالهالی آبیاری با استفاده از مواد شیمیایی (کاربرد کربنات سدیم ومالج نفتی)

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر در برگیرنده نتایج طرح تحقیقاتی بررسی امکان استفاده ازمواد شیمیایی (کربنات سدیم ومالج نفتی) برای پوشش کانالهای خاکی می باشد. در این تحقیق با احداث تعدادی کانال خاکی با مقطع ثابت مثلثی شکل چهار نوع پوشش ازنظر میزان و سرعت نشت آب در کانال وهمچنین پایداری پوشش در مقابل جریان آب مورد مقایسه قرار گرفتند. چهار نوع پوشش شامل خاک بستر طبیعی (بدون تراکم) ‘ خاک طبیعی متراکم شده ‘ خاک طبیعی متراکم شده همراه با کربنات سدیم و بالاخره خاک طبیعی متراکم شده همراه با کربنات سدیم ومالج نفتی می باشد.
میزان وسرعت نشت در کلیه کانالها در شرایط مساوی با روش حوضچه ای اندازه گیری و پس از خاتمه آزمایشات میزان نسبی فرسایش ایجاد شده در هر یک از پوشش ها درمقابل جریان جت آب تعیین گردید. به علاوه آزمایش مقایسه فرسایش پذیری در مقابل جریان آب بر بروی تعدادی نمونه آزمایشگاهی نیز انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که اختلاط کربنات سدیم ومالج نفتی می تواند میزان دبی نشت از کانالهای خاکی را تا 95 درصد کاهش داده و فرسایش پذیری پوشش نیز کم و در حد قابل قبول می باشد. نتایج آزمایشات شیمیایی نیز نشان می دهد که کیفیت آب آبیاری در انتهای دوره آزمایش تغییر محسوسی پیدا نکرده است. در این تحقیق برای کنترل فرسایش پذیری بررسیهای آزمایشگاهی روی مخلوطهای تثبیت شده با سیمان نیز انجام گردید. و در مجموع با توجه به نتایج حاصله روش اخیر به دلیل دوام بیشتر در دراز مدت مورد توصیه قرار گرفت.