اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان

چکیده

تعیین سهم پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و تخمین مشخصات فرم دلخواه لوبیای معمولی در سال 1367 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. برای این منظور پنج رقم لوبیای سفید با فرم رشد خزنده به نامهای دانشکده ‘ دهقان‘ صدف‘ مرمر و یاس ویک لاین آزمایشی با فرم رشد ایستاده به شماره 11805 مورد مطالعه قرا رگرفتند. ضرایب همبستگی بین صفات ومعادله رگرسیون چندمتغیره خطی مرحله ای بین میانگین عملکرد بوته وکلیه صفات دیگر برای تمام ارقام و بطور مجزا برای پنج رقم خزنده محاسبه گردید. براساس نتایج حاصله ممکن است به نژادی لوبیای معمولی با فرم رشد خزنده را بر اساس انتخاب مثبت برای تعداد ساقه های فرعی ‘ تعداد غلاف در هر گره ساقه اصلی ووزن صد دانه برنامه ریزی کرد. برای بالا بردن عملکرد لاین 11805 با فرم رشد ایستاده می توان افزایش تعداد گره در ساقه ها جهت فراهم شدن شرایط برای تعداد بیشتری غلاف ونهایتا دانه در بوته را مورد توجه قرارداد.