روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم

نویسندگان

چکیده

تخیمن سرعت رشد محصول سورگم برمبنای ارزیابی ارقام براوول (دیررس) و براووای وان کا 2505 (زودرس) درسه تاریخ کاشت 10و24 اردیبهشت و 7 خرداد 1369 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. طبق نتایج حاصل تغییرات سرعت رشد محصول و عملکرد دانه همروند می باشند. و ارقامی که دارای سرعت رشد محصول بیشتری در مرحله 50% گلدهی هستند .عملکرد دانه بالاتری نیز دارند . حداکثر ماده خشک ارقام درتمام تاریخهای کاشت پس از 1500 درجه روز رشد حاصل شد. لذا نظر به بالا بودن ضریب همبستگی بین متوسط سرعت رشد حقیقی با حداکثر ماده خشک‘ معادله زیربه عنوان بهترین برآورد کننده سرعت رشد محصول سورگم پیشنهادگردید.
(ماده خشک تولیدی پس از 1500 درجه روز رشد) 0093/0+28/2- = متوسط سرعت رشد محصول