تعیین ضریب گیاهی تبخیروتعرق پتانسیل پنبه در منطقه اصفهان

نویسنده

چکیده

به منظور بر آورد ضریب گیاهی پنبه درمنطقه اصفهان‘ واریته ورامین در دو سال متوالی در داخل دو عدد لایسیمتر کاشته شد. همچنین درسه عدد لایسیمتر مشابه ‘ چمن به عنوان گیاه مبنا کاشته شد. آب مصرفی پنبه و چمن در طول فصل رشد به صورت روزانه اندازه گیری گردید. با استفاده از تبخیر و تعرق چمن به عنوان تبخیر و تعرق بالقوه و تبخیر و تعرق واقعی پنبه مقادیر ضریب گیاهی برای طول دوره رشد‘ ضرایب گیاهی ماهانه و برای دوره های ده روزه محاسبه گردیدند. ضریب گیاهی پنبه برای کل دوره رشد 71/0 بدست آمد. حداکثر ضریب گیاهی 02/1 بدست آمده که 100 روز پس ازکاشت و حدود 10 روز پس از پوشش کامل گیاهی اتفاق می افتد.