بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی استفاده از ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم ملاس مزبور ‘ با استفاده ا زنسبتهای 2‘4‘6‘8‘12‘14 و16 درصد از آن ‘ جیره هائی با انرژی یکسان تنظیم و در یک آزمایش با طرح آماری کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار برای هر تیمار‘ به 108 قطعه مرغ تخمگذار به مدت 12 هفته داده شد.
در طو ل آزمایش میزان خوراک مصرف شده‘ وزن‘تعداد ووزن مخصوص تخم مرغهای تولید شده به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در تجزیه وتحلیل آماری نتایج نشان داده شد که میزان متوسط خوراک مصرفی روزانه‘ درصد تولید تخم مرغ روزانه مرغهای موجود و بازده غذایی (کیلوگرم خوراک مصرف شده به کیلوگرم تخم مرغ تولید شده) در سطح معنی داری (01/0>P) و وزن متوسط هر تخم مرغ و بازده غذایی (کیلوگرم خوراک مصرف شده به دوجین تخم مرغ تولید شده) در سطح معنی دار(05/0>P) تحت تأثیر میزان پودرملاس در جیره کاهش یافته اند. مقایسه میانگین های مربوط به صفات مذکور بیانگر اثرکاهش کاربرد 8 درصد و یا بیشتر پودر ملاس در جیره بر مقدار خوراک مصرف شده و 10 درصد به بالای آن بر سایر صفات بوده است. ضمنا نشان داده شد که میزان پود رملاس در جیره بر کیفیت تخم مرغهای تولید شده اثر نداشته است . با توجه به مقایسه میانگین صفات بررسی شده در این تحقیق نشان داده شد که کاربرد پورد ملاس به میزان بیش از 6 درصد در جیره مرغهای تخمگذار با توجه به نتایج فوق توصیه نمی گردد.