اندازه گیری پروتئین حبوبات با معرف رنگی

نویسندگان

چکیده

استفاده از روشهای رنگ سنجی درتعیین میزان پروتئین در فرآورده های کشاورزی که دامنه تغییرات این مواد در آنها محدود است. به آسانی امکان پذیر نمی باشد. دراین بررسی بجای استفاده از تعدادی از ارقام بطور جداگانه ‘ از مخلوط ده رقم لوبیای سفید و ده رقم عدس برای تعیین معادله خطی ‘ ضریب همبستگی ومنحنی استاندارد این محصولات استفاده گردید.
نمونه هایی از آرد لوبیات و عدس به وزن 50 تا 400 میلی گرم با اختلاف 25 میلی گرم به وسیله دستگاه سنجش پروتئین یودی مورد آزمایش قرار گرفت. ضریب همبستگی داده های حاصله با این روش (لگاریتم درصد عبورنور) با مقدار واقعی پروتئین نمونه های بکار رفته که با روش کلدال مشخص شده بود محاسبه و رابطه بین مقدار پروتئین و درصد عبور نور بصورت معادله خطی ومنحنی های مربوط مشخص گردید. برای تعیین دقت نسبی این روش ‘ مقدار پروتئین 20 رقم لوبیا و 20 رقم عدس با روش کلدال و یودی بر اساس روابط فوق بر آورد گردید. اختلاف میانگین درصد پروتئین که با دو روش فوق اندازه گیری شده بود.از نظر آماری معنی دار نشد.