بررسی کاهش محصول و پروتئین یونجه توسط شته سبز نخود فرنگی و شته خالدار یونجه در کرج

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی و ارزشیابی خسارت شته های یونجه از نظر کاهش محصول وپروتئین ‘ضمن آزمایش ‘ از قفسهای توری استفاده گردید. وگلدانهای یونجه زیر آنها جای داده شد . ومصنوعا" توسط شته ها آلوده گردید. و درهنگام برداشت‘ میزان محصول یونجه مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت. همچنین نمونه های مورد آزمایش با دستگاه کلدال اتوماتیک تجزیه شد ومقدار پروتئین آنها تعیین ومورد مطالعه قرار گرفت.نتایج بررسیهای مربوطه نشان داده است. که میزان محصول یونجه های آلوده 20 تا 75 درصد (به نسبت شته ها) کاهش پیدا کرده و نقصان پروتئین به میزان 8 تا 5/46 درصد بوده است.