اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

بمنظور مطالعه اثر رقیق کردن جیره واعمال محدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی تعداد 922 قطعه جوجه گوشتی از سن 5تا 56 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. جیره های آزمایشی به میزان صفر ‘ 15 ‘ 30و45 درصد رقیق شدند وهر یک از آنها به مدت 5 و یا 10 روز دوره محدودیت به جوجه ها ی داده شدند. دوره محدودیت به ترتیب از سن 5 تا 10 و از 5 تا 15 روزگی بود. پس از اتمام دوره محدودیت جوجه ها تا سن 21 روزگی با جیره گروه شاهد تغذیه شدند و پس از آن بترتیب با جیره های رشد و پایانی تغذیه گردیدند. اضافه وزن بدن تحت تأثیر 45 درصد رقت بطور معنی داری کاهش یافت. (05/0>P) ‘ اعمال 10 روزه دوره محدودیت ‘ اضافه وزن بدن ضریب تبدیل غذا را بطور معنی داری کاهش داد(05/0>P) .جوجه ها توانستند کاهش وزن ناشی از رقیق کردن جیره واعمال دوره محدودیت را از سن 21تا 56 روزگی جبران کنند. چربی حفره بطنی و میزان گوشت سینه در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری را نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها