دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1273، اردیبهشت 1376 
اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

حسین نجفی؛ ناصر خدابنده؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی؛ حشمت اله پوردوایی