اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران

نویسندگان

چکیده

با تشکیل سازمان تجارت جهانی بازار جهانی محصولات کشاورزی دچار تغییرات اساسی خواهد شد. در این مقاله برای مطالعه آثار آزاد سازی جهانی بر برنج ایران یک مدل تعادل جزیی را مورد استفاده قرار داده ایم ودر این راه با استفاده از آمارهای سری زمانی توابع عرضه داخلی و تقاضای برنج درکشور رانیز تخمین زده ایم. نتایج فرعی مقاله یعنی توابع عرضه و تقاضای برنج در ایران نشان می دهند که قیمت در یک دوره قبل مهم ترین متغیر در توضیح تغییرات عرضه داخلی برنج بوده وکشش قیمتی ‘ جانشینی و در آمدی تقاضای برنج بترتیب 24/0- 5/0 و 07/0 است .نتایج اصلی مطالعه نشان می دهند که مسایل برنج در ایران به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد وبرخلاف پیش بینی کرامر و دیگران واردات برنج در ایران پس از آزاد سازی کاهش نخواهد یافت وهمچنین برخلاف پیش بینی مرکز مطالعات برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی مازاد مصرف کنندگان افزایش ومازاد تولید کنندگان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها