اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج

نویسندگان

چکیده

اثر چهار تاریخ کاشت (25 شهریور‘ 4‘14و 24 مهر) و سه تراکم بوته(40‘80و120 بوته در متر مربع) برشاخص های رشد دو رقم کلزای روغنی پاییزه (بلیندا و سرز) درسال زراعی 73-1372 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج در قالب طرح کرت های دوبار خرد شده مورد ارزیابی قرارگرفت و نتایج زیر حاصل شد. تاریخ های کاشت مختلف از لحاظ ارتفاع بوته وعملکرد دانه اختلاف معنی داری داشتند و تاخیر درکاشت سبب کاهش معنی دار ارتفاع بوته‘ وزن خشک کل گیاه‘ سرعت رشد محصول وعملکرد دانه گردید. دو رقم مورد آزمون ازنظر ارتفاع بوته وعملکرد دانه تفاوت معنی داری نشان دادند و رقم بیلندا از لحاظ ارتفاع بوته ‘ وزن خشک گل گیاه و سرعت رشد محصول نسبی و عملکرد دانه رقم سرز بطور معنی داری بیشتر از رقم بلیندا بود. رقم بلیندا به طول دوره رشد 264 روز به حدود 2900 واحدحرارتی و رقم سرز با طول دوره رشد266 روز به حدود 2950 واحد حرارتی درمنطقه کرج نیاز دارند. تراکم های بوته نیز از لحاظ ارتفاع بوته وعملکرد دانه تفاوت معنی داری داشتند و با افزایش تراکم بوته ‘ ارتفاع بوته نیز افزایش یافت. دو تراکم 40 و 80 بوته در متر مربع به ترتیب بالاترین وپایین ترینن سرعت رشد محصول را داشتند . درحالی که دو تراکم 80و120 بوته درمتر مربع به ترتیب بیشترین وکمترین عملکرد دانه را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها